RPC Photonics涡旋相位板

RPC Photonics涡旋相位板

Product Introduction

涡旋相位板

涡旋相位板是一种光学厚度与旋转方位角成正比的纯相位衍射光学元件,入射平面波通过涡旋相位板的出射光束具有涡旋相位波前。涡旋相位板作为一种新型的衍射光学元件,已在光信息处理,光学微操作,生物医学,形貌测量,天文观测等诸多领域得到实际应用。目前,对涡旋相位板的研究已经发展为现代光学的一个重要领域。 

                                              blob.png

型号

基地尺寸

材料

相位种类

波长

VPP-1a

50*50mm尺寸

10*10mm涡孔

塑料或玻璃

1

350-2000nm

VPP-1b

50*50mm尺寸

10*10mm涡孔

塑料或玻璃

1

350-2000nm

VPP-1c

50*50mm尺寸

10*10mm涡孔

塑料或玻璃

1

350-2000nm

VPP-1c

50*50mm尺寸

10*10mm涡孔

塑料或玻璃

2

350-2000nm

VPP-m589

50*50mm尺寸

10*10mm涡孔

塑料或玻璃

1到8

589nm

VPP-m633

50*50mm尺寸

10*10mm涡孔

塑料或玻璃

1到8

633nm

VPP-m1064

50*50mm尺寸

10*10mm涡孔

塑料或玻璃

1到8

1064nm

VPP-m1340

50*50mm尺寸

10*10mm涡孔

塑料或玻璃

1到8

1340nm

VPP-m1550

50*50mm尺寸

10*10mm涡孔

塑料或玻璃

1到8

1550nm

VPP-m1792

50*50mm尺寸

10*10mm涡孔

塑料或玻璃

1到8

1792nm


分享到: